เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4162/2557 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันแสนการก่อสร้างกับพวก รวม 3 คนจำเลย
เรื่อง ความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดพวกจำกัดความรับผิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1082
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1082 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อของตนคะคนเป็นชื่อห้างไซร้ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนดั่งว่า เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ฉะนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดยินยอมให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้าง อีกทั้งข้อเท็จจริงยังได้ความจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบโดยจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ ยังปรากฏว่าจำเลยที่ 3 แม้จะเป็นหุ้นสวนจำพวกจำกัดความรับผิดแต่ก็ลงหุ้นเป็นเงินเท่า ๆ กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามปกติจำเลยที่ 3 ย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการในจำนวนเท่า ๆ กับจำเลยที่ 2 นอกจากนี้ หากจำเลยที่ 2 ดำเนินกิจการแต่เพียงผู้เดียว ก็ไม่มีความจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้ชื่อของจำเลยที่ 3 มาเรียกขานระคนปนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนดังว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด

ปรับปรุงล่าสุด: 16-02-2021