เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1628/2557 
นายพัฒน์ พรหมสาลีโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)ฯ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 158)ฯ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ กฎกระทรวงฉบับที่ 195 (พ.ศ.2538)ฯ
โจทก์ออกจากงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 เป็นการออกจากงานโดยสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพนักงานมีการตกลงร่วมกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการแก้ไขข้อบังคับ โดยประกาศใช้ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคำสั่งให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) ใช้บังคับแล้ว ถือได้ว่า โจทก์ออกจากงานเพราะสิ้นกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักเกณฑ์กรณีเกษียณอายุในข้อ 1 (1) ของประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 158) เมื่อขณะออกจากงานโจทก์มีอายุ 59 ปี 4 เดือน และเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินได้ที่โจทก์ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามความในข้อ 2 (36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
การที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องว่า ให้จำเลยยกเลิกการประเมินภาษีเงินได้ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ นั้น ย่อมรวมถึงการเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินด้วยในตัว และเมื่อศาลเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานฯ ย่อมทำให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงานฯ ถูกเพิกถอนไปด้วยเช่นกัน ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานฯ จึงไม่เป็นการพิพากษาเกินกว่าที่โจทก์ขอมาในคำขอท้ายฟ้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-02-2021