เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3602/2558 
บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง งดหรือลดเบี้ยปรับ กรณีใช้ใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 (5) มาตรา 89 (7)
การที่โจทก์นำใบกำกับภาษีพิพาทจำนวน 3 ฉบับ ที่ออกโดยบริษัท อ. จำกัด ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยโจทก์สั่งซื้อสินค้าเป็นมูลค่าหลายล้านบาทโดยไม่รู้จักกับผู้ขายอันเป็นการผิดวิสัยและประเพณีทางการค้าขาย ทั้งใบกำกับภาษีซื้อที่ออกโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 82/5 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ที่โจทก์นำมาใช้ในการคำนวณหักออกจากภาษีขายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้รัฐเสียหายรายได้จากการจัดเก็บภาษี ส่อแสดงให้เห็นว่า โจทก์มีพฤติการณ์ไม่สุจริต จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะลดหรืองดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์

ปรับปรุงล่าสุด: 15-02-2021