เมนูปิด

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

2. ออกใบกำกับภาษี

  2.1 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

  2.2 การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

  2.3 การออกใบกำกับภาษีด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่

  3.1 รายงานภาษีซื้อ

  3.2 รายงานภาษีขาย

  3.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการยื่น

  4.1 การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

  4.2 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

  4.3 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ไทย

  4.4 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงานสรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม

  4.5 การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-08-2022