เมนูปิด

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงกรณีต่าง ๆเกิดขึ้น จะต้องยื่นคำขอเพื่อแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Print This Page Print File เอกสารที่ใช้

Print This Page Print File เอกสารที่ใช้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-08-2022