เมนูปิด

ประเภทของใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

   1.1 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

   1.2 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่

   1.3 การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี

   (1) ใบเพิ่มหนี้

   (2) ใบลดหนี้

   (3) ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด

   (4) ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-08-2022