เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.109/2545

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดี    กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                   ข้อ 1 ให้หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรเขตจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

 

                   ข้อ 2 ให้สรรพากรพื้นที่ 5 ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานเป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

                   ข้อ 3 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง"เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                   ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคล-ธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2545                                                                 

                     สั่ง ณ วันที่   13  สิงหาคม  พ.ศ. 2545

 

                                      ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล

                                                 (นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล)

                                                  อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022