เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 414)
พ.ศ. 2546

-----------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546
เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
                    โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
                    มาตรา 1   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2546”
                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                    มาตรา 3   ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ที่กระทำระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร การนำเข้าหรือสนับสนุนสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 )
                    มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้รับ หน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการจัดงานจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกนี้ประสบความสำเร็จ สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ การนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 30 มกราคม 2546)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022