เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก หรือสนับสนุนการจัดงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

--------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกหรือสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

 

                ข้อ   1   ให้การนำเข้าสินค้าที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ให้การรับรองว่านำเข้ามาเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 และเป็นของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

                ข้อ   2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022