เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 6368/2531 
เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 70
โจทก์ยินยอมให้เจ้าพนักงานประเมินค่าคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้ของคนงานตามมติของคณะกรรมการพิจารณาภาษีอากร (กพอ.) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแล้วโจทก์กลับมาอ้างภายหลังว่าการคำนวณภาษีด้วย วิธีนี้ไม่ถูกต้องโดยต้องคำนวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินไม่อาจคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังที่บัญญัติ ไว้ในมาตราดังกล่าวได้เพราะ โจทก์ไม่สามารถนำสืบฐานะทางครอบครัวของคนงานของโจทก์ว่า มีภริยาและบุตรหรือไม่ ทั้งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนงานที่ปรากฏชื่อ ในใบสำคัญการจ่ายเงินมีตัวตนอยู่หรือไม่ และโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างไปจริงหรือไม่ เช่นนี้ แม้มติของคณะกรรมการพิจารณาภาษีอากรเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติในการคำนวณภาษีและไม่มีกฎหมายรับรอง โจทก์ก็ได้ให้ความยินยอมในการคำนวณภาษีตามแนวทางปฏิบัตินั้นแล้ว การได้ให้ความยินยอมของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยทั้งสามจึงชอบด้วยกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021