เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5754/2531 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยกสิกรรม กับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 30
ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ได้กำหนดขั้นตอนของการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรในชั้นต้นให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน แล้วจึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลได้ ซึ่งกฎหมายมุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเสียชั้นหนึ่งก่อน เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นแตกต่างไปจากการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินได้ การที่โจทก์ฟ้องคดีระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังมิได้มีคำวินิจฉัย จึงเป็นการข้ามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการฟ้องเรียกหนี้ค่าภาษีอากรที่ยังไม่ยุติ และหากรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษา ซึ่งอาจขัดกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะทำให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพจารณาอุทธรณ์ไร้ผลโดยสิ้นเชิง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021