เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5556/2531 
นายปานชัย เลิศสดับสุวรรณโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 30 (2)
โจทก์อ้างว่าไม่เคยได้รับหรือทราบถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยนำสืบว่าบ้านที่โจทก์อยู่อาศัยนั้นไม่มีคนรับใช้ หากบุรุษไปรษณีย์มาส่งเอกสารโจทก์หรือภรรยาโจทก์จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสารนั้นเอง ลายมือผู้รับที่ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังใบตอบรับในประเทศ (แบบ ป. 133 ก.) ไม่ทราบว่าเป็นลายมือชื่อผู้ใด เมื่อพยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ จึงน่าเชื่อว่าโจทก์ไม่ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ใหม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021