เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5552/2531 
บริษัท เทวัญคอนสตรัคชั่น จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9)
เงินที่โจทก์ได้รับเป็นค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักเงินค่าจ้างตามงวดจนกว่าจะครบ หาใช่เป็นการใช้คืนเงินยืมที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่โจทก์ได้รับจึงเป็นเงินรายได้ของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินนั้น
เมื่อโจทก์ไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าแรงงานมาแสดงให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่โจทก์อ้าง ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงงานจากการประกอบกิจการก่อสร้าง ประมาณ 30 เปอร์เซนต์ของรายรับ จึงเป็นการชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021