เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5310/2531 
บริษัท ที.ซี.เค. เฟอร์นิเจอร์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 77, บัญชีที่ 1 หมวด 4 (1) ท้าย พรฎ. (ฉบับที่ 54)
พ.ศ. 2517
โจทก์นำแผนวีเนียร์ที่ได้จากการเฉือนไม้ซุงสักออกเป็นแผ่นบาง ๆ มาวางปิดทับบนไม้อัดยางที่โจทก์ซื้อมา แล้วประสานจนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไม้อักสัดนับว่าเป็นการประกอบสินค้าชนิดใหม่ขึ้น จึงเป็นการผลิตตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77
สินค้าตามบัญชีที่ 1 หมวด 4 (1) ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 เป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าตามบัญชีที่ 3 หมวด 3 (2) ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป เมื่อไม้อัดเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ระบุในหมวด 4 (1) ของบัญชีที่ 1 ไม้อัดจึงเป็นวัตถุดิบไม้อัดสักของโจทก์โดยสภาพมิใช่สินค้าสำเร็จรูปและยังเป็นไม้อัดอย่างหนึ่ง จึงเป็นวัตถุดิบและเป็นสินค้าตามบัญชีที่ 1 หมวด 4 (1) โจทก์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรจึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับมิใช่ร้อยละ 1.5 ของรายรับ

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021