เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5243/2531 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองยางพารา โจทก์
นายฉลอง วงษา กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส
คำสั่งกรมสรรพากรเรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 เตรส กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้ง เฉพาะผู้จ่ายเงินและสำหรับการซื้อยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นเฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกเช่นนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องกระทำขณะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย หาใช่กระทำขณะส่งออกไม่ เพราะไม่ว่าผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกจะได้ส่งออกสินค้าที่ซื้อมาในภายหลังหรือไม่ ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่นั้นเอง ดังนั้นคำว่าผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกจึงมีความหมายเพียงว่าเป็นผู้ซื้อที่ได้จดทะเบียนการส่งออกไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น หาจำต้องเป็นผู้ส่งออกตามความเป็นจริงไม่
การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของโจทก์ครั้งแรกอ้างกฎหมายไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินจึงทำการประเมินใหม่ เช่นนี้ไม่มีบทกฎหมายใดห้ามไว้ และโจทก์มิได้เสียหายโดยโจทก์ยังคงเสียภาษีพร้อมเงินเพิ่มเท่าเดิม แต่โจทก์กลับได้ประโยชน์จากการประเมินครั้งใหม่เพราะในการประเมินทั้งสองครั้งโจทก์ต้องไปเสียภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และโจทก์ยังคงมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านการประเมินครั้งใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย มีผลทำให้โจทก์ต้องเสียภาษีสำหรับการประเมินครั้งหลังเพียงครั้งเดียว โจทก์หาต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021