เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5124/2531 
บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิคส์ (สยาม ) จำกัดา โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี

เงินที่โจทก์จ่ายให้แก่ทายาทของกรรมการผู้จัดการโจกท์เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของกรรมการผู้จัดการที่ปฏิบัติงานให้โจทก์เป็นเวลานาน ทั้งเพื่อเป็นการอุปการะเลี้ยงดูทายาทของกรรมการผู้จัดการด้วย มีลักษณะเป็นเงินบำเหน็จ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายจ่ายที่จำเป็นและมีเหตุอันควร การจ่ายเงินในลักษณะเช่นนี้หน่วยราชการต่าง ๆ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลจำนวนมากก็ถือเป็นหลักปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการและพนักงานโดยทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการจ่ายเงินรายนี้ก็เป็นการจ่ายตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่โจทก์วางไว้และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโจทก์ หาเป็นการให้โดยเสน่หาตามความหมายของมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ แม้การจ่ายเงินดังกล่าวโจทก์จะลงบัญชีที่โจทก์เรียกว่า สตาฟ รีไทร์เมนท์ เบเนฟิต ก็หาทำให้รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่ รายจ่ายของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
โจทก์จ้างบริษัท พ. ซ่อมแซมอาคารให้โจทก์โดยสัญญาระบุวันเริ่มงานวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 และวันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ 10 กันยายน 2520 ดังนี้ สิทธิเรียกร้องของบริษัท พ. เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 หน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องจ่ายเงินให้บริษัท พ. จึงเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว โจทก์ซึ่งใช้เกณฑ์สิทธิ์ จึงต้องลงรายจ่ายค่าซ่อมแซมอาคารดังกล่าวในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520 การที่โจทก์นำรายจ่ายดังกล่าวไปลงบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 จึงไม่ชอบ และต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021