เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5061/2531 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนเนลส์-คำกอง จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 30 (2)
ในกรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 (2) และคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลนั้น ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลก่อน ดังนี้กรมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้ชำระภาษีอากรดังกล่าว

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021