เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4774/2531 
นางสาวสุพรรณ สุขุมกาญจนะโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 การขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะโจทก์ซื้อที่ดินพิพาท และหลังจากนั้นโจทก์เคยซื้อหรือขายที่ดินแปลงอื่นอีกหรือแม้แต่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่น เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินมาแล้วได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินแยกเป็น 3 แปลง แล้วขายไปทั้ง 3 แปลง เหตุที่ต้องแบ่งแยกโฉนดและขายไปทั้ง 3 แปลง เพราะต้องนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ของเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกัน และผู้ซื้อต้องการที่ดินเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่ดินพิพาทอีก 2 แปลง ขายไปก็เพราะต้องนำเงินไปชำระหนี้และเป็นค่าศึกษาของบุตรของเจ้าของที่ดินรวมกัน โจกท์จึงจำเป็นต้องแบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็น 3 แปลง ข้ออ้างของโจทก์น่าเชื่อถือ การขายที่ดินของโจทก์ไปนั้นเป็นการขยทรัพย์สินที่โจทก์ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021