เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4494/2531 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าต่อเนื่อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2503,ศุลกากร พ.ศ.2469
สินค้าน้ำมันก๊าดไม่มีกลิ่นชื่อว่าเอ็กซอน ดี 60 ที่โจทก์นำเข้า มาในราชอาณาจักร เป็นสินค้าอยู่ในประเภทพิกัดประเภทที่ 27.10 ข. การ ที่จำเลยแจ้งการประเมินภาษีสินค้าดังกล่าวว่าอยู่ในประเภทพิกัดที่ 27.10 ฉ. และเรียกเก็บอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มจาก โจทก์จึงไม่ชอบ
การอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล แม้จะเป็น การเรียกเก็บค่าต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงอยู่กับการเรียกเก็บอากรขาเข้าก็ ไม่มีบทกฎหมายใดสนับสนุนให้อุทธรณ์การประเมินต่ออธิบดีกรมศุลกากรแทนได้ การที่โจทก์โต้แย้งการประเมินไว้ต่ออธิบดีกรมศุลกากรภายใน 30 วันนับแต่ ได้รับแจ้งการประเมินจึงไม่ถือว่า เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านการประเมิน ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 แต่ต้องถือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีการค้าและ ภาษีบำรุงเทศบาล โจทก์มิได้อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านการประเมินตามประมวล รัษฎากร โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนการประเมินในส่วน ที่เกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล คงฟ้องให้เพิกถอนการประเมิน ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอากรขาเข้า

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021