เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4411/2531 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางขุนพรหมเซอร์วิส กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1068, 161
โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดในหนี้สินของห้างจำเลยที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จำเลยที่ 2 จะออกจากการเป็นหุ้นส่วน เมื่อปรากฏว่าวันสุดท้ายที่ครบกำหนด 2 ปี อันจะทำให้จำเลยที่ 2 พ้นความรับผิดตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1068 บัญญัติไว้ คือ วันที่ 27 เมษายน 2528 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ และวันในรุ่งขึ้นคือวันที่ 28 ก็ตรงกับวันอาทิพย์ อันเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้นการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ 29 เมษายน 2528 ถือได้ว่ายังอยู่ภายในระยะเวลา 2 ปี อันเป็นเงื่อนเวลาตามตามกฎหมายที่จำเลยที่ 2 ยังมีความผูกพันเกี่ยวกับหนี้สินของห้างจำเลยที่ 1 ที่ตนจะต้องรับผิด ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021