เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4379/2531 
นายบรรเจิด ชลวิจารณ์ กับพวก ผู้ชำระบัญชีโจทก์
ร้องขอให้บริษัทไม้ขีดไฟกรุงเทพฯ จำกัด ล้มละลาย 
กรมสรรพากรเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 28, 91
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้หนังสือพิมพ์โฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2526 และได้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 29 มีนาคม 2526 แต่ต่อมาปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ได้ลงโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอีกในวันที่ 11, 19 และ 20 พฤษภาคม 2526 การโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งลงในหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ในวันที่ 11, 19 และ 20 พฤษภาคม 2526 มิใช่เป็นการโฆษณาตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นวันโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 28 เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2526 ซึ่งเป็นวันโฆษณาประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่ถูกฟ้องครั้งหลังสุดคือวันที่โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2526 จึงเกินกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021