เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3867/2531 
บริษัท สยามคราฟท์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 54, 70 (2), 76 ทวิ

บริษัทฮอนชูเปเปอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศได้ส่งผู้เชี่ยวชาญของตนเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่โจทก์ ในการผลิตกระดาษดราฟท์และกระดาษอื่น ๆ ตามสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับโจทก์ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประจำอยู่ในประเทศไทย และบริษัทนี้ได้รับค่าธรรมเนียมในการให้ความช่วยเหลือจากโจทก์ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่โจทก์มิได้เป็นการประกอบกิจการของบริษัท ฮอนชูเปเปอร์ จำกัด ในประเทศไทยแต่ประการใด แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่โจทก์ในการประกอบกิจการของโจทก์เอง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าบริษัท ฮอนชูเปเปอร์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ แต่บริษัท ฮอนชูเปเปอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในปรเะเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ที่จ่ายจากประเทศไทยให้บริษัทนี้ เพราะเงินดังกล่าวเป็นค่าสิทธิตามความหมายของอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 (2), 45 ประกอบอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ข้อ ข (1) และ (2)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021