เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3772/2531 
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 75

โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จ.เกินกว่าร้อยละ 50 บริษัท จ.จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างบุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร มาตรา75 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาท การที่โจทก์เสียภาษีในส่วนของบริษัทดังกล่าวจึงเป็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นคนละส่วนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่โจทก์ถูกเจ้าพนักงานประเมินจากการที่โจทก์ให้บริษัท จ.ยืมเงินทดรองอันถือเป็นเงินได้ของโจทก์ภาษีเงินได้สองส่วนนี้จึงไม่ซ้ำซ้อนกัน

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021