เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3698/2531 
เรื่อง ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทนายความ,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร

ทนายโจทก์เบิกความยืนยันว่า ว.กรรมการผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัทโจทก์ได้ลงชื่อในใบแต่งทนายความตั้งแต่งทนายโจทก์ และ ส. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโจทก์และได้ติดต่อการงานกับ ว.ยืนยันลายมือ ชื่อของ ว. เช่นนี้รับฟังได้ว่า ว. ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ โจทก์ตั้งแต่งทนายความโดยชอบโดยโจทก์ไม่จำต้องนำ ว.มาเบิกความยืนยัน ในเรื่องนี้อีก ทนายความผู้ได้รับแต่งตั้งย่อมมีอำนาจเรียงคำฟ้องและลงชื่อใน คำฟ้องแทนโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 เมื่อโจทก์ได้ยื่นใบแต่งทนายความต่อศาล เพื่อรวมไว้ในสำนวนตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 61 แล้วโจทก์ก็ไม่จำต้องระบุอ้างใบ แต่งทนายความในบัญชีระบุพยานอีก
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน จำเลยให้การรับ ว่าเป็นหนี้โจทก์ตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์ฟ้องจริง แต่ได้ชำระหนี้โจทก์แล้ว เช่นนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้เลยว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ดังที่ปรากฏในตั๋ว สัญญาใช้เงิน ฉะนั้นเอกสารซึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจึงไม่จำเป็นแก่คดีที่จะต้อง อ้างมาเป็นพยานหลักฐานอีก ตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องจะปิดอากรแสตมป์ครบ ถ้วนหรือไม่จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ฟังได้เป็นยุติแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021