เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3654/2531 
นายสุจิณ กิจไพบูลย์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3), 42 (9) พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ปพพ. มาตรา 1600
โจทก์ได้รับโอนสิทธิการเช่าตึกแถวของสำนักงานทรัพย์สินฯ จากบิดา ต่อมาได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวให้แก่ธนาคารออมสินโดยได้รับค่าตอบแทน โจทก์อ้างว่าเป็นเงินได้จากการขายสิทธการเช่าอันป็นทรัพย์มรดก โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหากำไร จึงแจ้งขอยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ไว้ในแบบแสดงรายการเสียภาษี จำเลยต่อสู้คดีว่าสิทธิการเช่าตึกพิพาทนี้ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของบิดาผู้ตาย มิใช่ทรัพย์มรดก การที่โจทก์โอนสิทธิการเช่าจึงมิใช่การโอนทรัพย์มรดก เงินค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจึงมิได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (9) แต่เป็นเงินได้อันเนื่องจากการโอนสิทธิเช่นเดียวกับสิทธิอย่างอื่น ตามความหมายมาตรา 40 (3)
ประเด็นแห่งคดีพิพาทว่า สิทธิการเช่าตึกแถวเป็นทรัพย์สินมรดกหรือไม่ ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ แต่โจทก์มิได้ระบุพยานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และมิได้รับอนุญาตให้ระบุพยานโจทก์ไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ หมายความว่าโจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ได้ตามที่โจทก์อ้าง จึงฟังมิได้ว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่ได้มาโดยทางมรดก และมิได้มุ่งในทางการค้าหากำไร การประเมินภาษีอากรและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021