เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3653/2531 
บริษัท ทศพลรัชดา จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)
บริษัทโจทก์คืนเงินค่าหุ้นให้ผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าบริษัทเรียกเงินคืนเมื่อใดผู้ถือหุ้นต้องใช้คืนทันทีทั้งการคืนเงินค่าหุ้นก็เป็นการชั่วคราว และข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าโจทก์ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อหาดอกเบี้ยด้วย จึงต้องถือว่าจำนวนเงินที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินที่โจทก์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ยืมไป และการที่โจทก์นำเงินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยนั้นข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบก็ไม่น่า เชื่อถือ จึงเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยย่อมมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้และภาษีการค้าของโจทก์ โดยถือเสมือนว่าโจทก์ให้กู้ยืมเงินดังกล่าวโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เช่นเดียวกับที่โจทก์ให้บุคคลอื่นกู้ยืม ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021