เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3637/2531 
เรื่อง มอบอำนาจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจ,ประมวลรัษฎากร,องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 มาตรา 19 บัญญัติให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีอากร ตามประมลรัษฎากร ดังนั้น หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีขององค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทยจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์และรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021