เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3361/2531 
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1 ชนิดที่ 1 (ก)
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มาตรา 5(8), บัญชีที่ 1 หมวด 4(4)
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มาตรา 5(8) ขณะพิพาทบัญญัติให้ยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายสินค้าตามประเภทการค้าที่ 1 ชนิด 1 (ก) ของบัญชีอัตราภาษีการค้าท้าย หมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะที่ผลิตในราชอาณาจักร และมิได้ระบุในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ดังนั้น ถ้าเป็นสินค้าที่ระบุในบัญชีดังกล่าว ก็มิใช่เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้า
คำว่า "เหล็กเส้น" ในบัญชีที่ 1 ท้ายพระราชดฤษฎีกาดังกล่าวมิได้มีข้อกำหนดว่าต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าใด จึงต้องถือว่าเหล็กเส้นทุกชนิดที่เป็นวัตถุก่อสร้างเป็นสินค้าในบัญชีที่ 1 หมวด 4(4) ทั้งสิ้น ทั้งเหล็กเส้นที่โจกท์ผลิตขึ้นนั้นไม่ปรากฏว่าได้ผลิตจากเหล็กเส้นแต่ประการใด ฉะนั้น สินค้าเหล็กเส้นของโจทก์ถึงแม้จะมีเส้นศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ก็มิได้รับยกเว้นภาษีการค้า ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มิได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานที่จะใช้ดุลพินิจเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บภาษีการค้าจากสินค้าประเภทใดนอกเหนือจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ ดังนั้น ความเห็นของเจ้าพนักงานจำเลย ไม่มีผลที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในพระราชกฤษฎีกาได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021