เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3070/2531 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐมิตร์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55
แม้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องจัดเก็บจากกำไรสุทธิที่คำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี และต้องเป็นรายได้ที่ได้รับจริง แต่เมื่อปรากฏว่ากำไรมีหลายจำนวนแตกต่างกัน ดังนี้ เจ้าพนักงานประเมินใช้อัตราถัวเฉลี่ยกำไรที่โจทก์ได้รับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้ จึงชอบด้วยกฎหมาย
โจทก์มีกำไรจากการขายเบียร์และโซดาลังละ 3 บาทถึง 10 บาท การที่เจ้าพนักงานประเมินใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่โจทก์มีกำไรลังละ 3 บาท เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้จึงเป็นธรรม

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021