เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2892/2531 
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยระบุจำนวนเงินได้ถูกต้องได้ถูกต้อง แต่ระบุประเภทของเงินได้ผิดทำให้จำนวนภาษีที่โจทก์คำนวณไว้ผิดไปด้วย จึงถือว่าโจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือไม่บริบูรณ์ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวน แล้วประเมินภาษีอากรให้ถูกต้องตามได้ตามมาตรา 19 และ 20แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องประเมินภาษีอากรของโจทก์ทันทีตามมาตรา 18

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021