เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2757/2531 
นางสมสุข กาญจนเมฆานนท์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19
ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้เข้าหุ้นซื้อโรงงานน้ำตาล แต่ได้ฝากหุ้นในส่วนที่โจทก์ถือนั้นให้บุคคลอื่นถือแทน โดยโจทก์มีชื่อถือหุ้นเพียง 1 หุ้น ต่อมาโจทก์ได้รับโอนหุ้นคืนเมื่อจำเลยนำสืบหักล้างพยานโจทก์ไม่ได้ว่ามิใช่เป็นการถือหุ้นแทนโจทก์ และจำเลยไม่มีพยานนำสืบเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าหุ้นที่โจทก์รับโอนมานั้นเป็นหุ้นโจทก์ที่ฝากไว้ การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยนำมูลค่าหุ้นเหล่านี้มาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินของโจทก์ แล้วประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021