เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2756/2531 
กรมสรรพากรโจทก์
บริษัท เวลเซ็นต์เทรดดิ้ง จำกัดจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27
โจทก์เรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย จึงไม่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่ง นับแต่วันฟ้องเป็นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เพราะประมวลรัษฎากรได้บัญญัติทางแก้ไว้แล้ว
โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ชำระค่าหุ้นให้จำเลยที่ 1 ยังไม่ครบจึงเป็นหน้าที่ของโจกท์ที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งหมดได้ค้างชำระหุ้นอยู่จริงเพียงแต่บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยทุกคนชำระค่าหุ้นไม่ครบถ้วน

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021