เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2629/2531 
นายวิชัย ศุภพิพัฒน์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 การขายอสังหาริมทรัพย์
บิดาโจทก์เป็นคนต่างด้าวจึงใส่ชื่อโจทก์และบุตรคนอื่น ๆ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทน ต่อมาบิดาโจทก์ได้ทำบันทึกแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้โจทก์และบุตรคนอื่น ๆ ปรากฏว่าทรัพย์สินที่โจทก์และพี่น้องได้รับยกให้ไม่ตรงกับทรัพย์สินที่ยึด ถืออยู่ก่อนแล้ว จึงต้องมีการโอนกรรมสิทธิแก่กันให้ตรงกับทรัพย์สินที่ได้รับกรรมสิทธิ์โดยระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขายการโอนทรัพย์สินระหว่างโจทก์และพี่น้องจึงน่าเชื่อว่าเป็นการโอนให้แลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง บันทึกการแบ่งทรัพย์สินไม่ใช่เป็นการซื้อขาย เมื่อโจทก์ได้ขายที่ดินไปหลังจากที่ได้กรรมสิทธิ์มาเป็นเวลาถึง 14 ปี แม้ในระหว่างนั้นจะมีการจำนอง ไถ่จำนองที่ดินและมีการรวมที่ดินเป็นแปลงใหญ่ รวมทั้งจัดหาที่ดินทำทางเข้าออกตัดกับถนนใหญ่ด้วย ก็เป็นการกระทำเพียงเพื่อจะให้ได้ขายที่ดินได้ในราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาและไม่ได้ความว่าโจทก์ได้เคยซื้อขายที่ดินมาก่อน การกระทำของโจทก์ยังไม่เป็นการกระทำเพื่อมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021