เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2528/2531 
บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี
เงินค่าจ้างทำของที่โจทก์จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2514 นั้น โจทก์ไม่สามารถหาตัวผู้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์อ้างมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ตามพฤติการณ์จึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่ารายจ่ายค่าจ้างทำของโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เงินค่ารับรองที่โจทก์ได้จ่ายไปในปี 2514 และ 2515 จำเลยไม่ได้โต้แย้งว่าโจทก์มิได้จ่ายไปจริง เพียงแต่กล่าวอ้างว่าเงินค่ารับรองนั้นเป็นจำนวนเงินสูงเกินควร เมื่อโจทก์นำสืบให้เห็นได้ว่ารายจ่ายค่ารับรองมีหลักฐานการจ่ายใบเสร็จรับเงินเงินมาแสดงและมีการลงบัญชีไว้ด้วย รายจ่ายดังกล่าวของโจทก์มิใช่รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงมีสิทธินำมาหักเป็น รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021