เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2440/2531 
เรื่อง อำนาจฟ้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
โจทก์ผู้อุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่นำพยานซึ่งมีความหมายถึงพยานหลักฐานอันควร แก่เรื่องมาแสดงต่อเจ้า พนักงานประเมินตามคำสั่ง ดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล ตามมาตรา 30(2) ,33 แห่งประมวล รัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021