เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2353/2531 
บริษัท ปัญญามิตร จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1)
โจทก์ไม่ได้นำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2522 ไปให้จำเลยตรวจสอบตามหมายเรียก แม้โจทก์จะได้นำบัญชีเงินสดของปี 2522 มอบให้จำเลยไว้แล้วก็ตาม ก็หาเป็นการเพียงพอต่อการตรวจสอบไม่ การที่โจทก์ไม่นำเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาให้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยทำการตรวจสอบไต่สวนเช่นนี้ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยย่อมมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายตามมาตรา 71 (1)แห่งประมวลรัษฎากรได้การที่โจทก์อ้างว่าตามเอกสารใบเสร็จรับเงินของโจทก์ที่ระบุว่าโจทก์ได้รับเงินค่าเช่ารถแทรกเตอร์และค่าสำรวจจากบริษัท ยูเนียนออย จำกัด นั้น แท้จริงเป็นรายได้ที่เกิดจากการรับเหมา ก่อสร้างระหว่างโจทก์กับบริษัท ยูเนียนออย จำกัด เป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานและปรากฏว่าโจทก์มิได้กล่าวอ้างเหตุผลนี้ไว้ในชั้นเจ้าพนักงานประเมิน และในชั้นอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงขาดเหตุผลที่จะรับฟัง จึงน่าเชื่อว่าเป็นรายรับจากการให้เช่าทรัพย์สินดังที่พยานจำเลยเบิกความมากกว่า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021