เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2239/2531 
บริษัท เท็ดเบทส์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของ,
ประเภทการค้า 10 นายหน้าและตัวแทน
การประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาของโจทก์โดยรับผิดโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาและการรับจ้างผลิตวัสดุโฆษณาโดยจ้างผู้อื่นผลิต โจทก์จะวางแผนความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ ตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุแห่งการโฆษณา และการผลิตวัสดุโฆษณารวมทั้งมีการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา เมื่อลูกค้าพอใจในรูปแบบที่จะใช้โฆษณา โจทก์จะต้องดำเนินการตามแนวความคิดของโจทก์ โดยโจทก์จะต้องติดต่อสื่อโฆษณาอันได้แก่วิทยุ โทรทัศน์ และรายได้ ของโจทก์จากการวางแผนหรือการคิดค้นตัวอย่างสร้างสรรค์รูปแบบโฆษณา ไม่ใช่เรื่องทำการแทนลูกค้า อันมีลักษณะเป็นตัวการตัวแทนตาม ปพพ. มาตรา 797 ส่วนการติดต่อกับสื่อโฆษณารวมทั้งการว่าจ้างผู้อื่นผลิตวัสดุโฆษณานั้น แม้ลูกค้าจะติดต่อกับสื่อโฆษณาหรือผู้ผลิตวัสดุโฆษณาโดยตรงหรือไม่ก็ตาม ก็หาทำให้ส่วนที่โจทก์ดำเนินการและคิดเป็นค่าบริการของโจทก์อยู่แล้วกลายเป็นการชี้ช่องให้ลูกค้ากับสื่อโฆษณา หรือผู้ผลิตวัสดุโฆษณาได้เข้าทำสัญญากันตามความหมายของนายหน้าตาม ปพพ. มาตรา 845 ไม่ และการที่โจทก์คิดค่าบริการโดยกำหนดเป็นร้อยละจากค่าสื่อโฆษณาที่เจ้าของสื่อโฆษณาเรียกเก็บหรือเรียกค่าบริการจากลูกค้าในอัตราร้อยละของค่าจ้างในกรณีที่โจทก์จ้างบุคคลภายนอกผลิตวัสดุโฆษณา การคำนวณค่าจ้างดังกล่าวก็ดี การทดรองจ่ายแทนลูกค้าก็ดี ก็ไม่ทำให้กรณีของโจทก์เปลี่ยนจากการจ้างทำของกลายเป็นนายหน้า และตัวแทนตามประเภทการค้า 10 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021