เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1914/2531 
นางไสว สังขะวัฒนะ กับพวกโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529
วิธีการคำนวณภาษีอากรตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 เป็นเพียงวิธีการเพื่อให้ได้จำนวนภาษีอากรที่ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียเท่านั้น หาใช่เป็นเงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอว่าถ้าผู้ยื่นคำขอแจ้งมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ หรือยอดรายได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ยื่นคำขอจะหมดสิทธิที่จะได้รับยกเว้น คงมีเพียงกรณีตามมาตรา 30 วรรคห้า ดังนั้น เมื่อได้ยื่นแบบ อ.1 และได้ชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลา ซึ่งพระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว จึงเป็นการปฏิบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงได้รับการยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษีอากร แม้ภายหลังจะปรากฏจากผลการวิเคราะห์แบบ อ.1 ของเจ้าพนักงานว่ารายการทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ไม่ถูกต้อง ในแบบ อ.1 ก็เป็นเพียงคำขอเสียภาษีมีข้อบกพร่องเท่านั้น หามีผลทำให้ผู้ได้รับสิทธิยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบไต่สวนประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรอยู่แล้ว กลายเป็นผู้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021