เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1850/2531 
เรื่อง ทรัพย์สิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สิน,ทุเลาการบังคับคดี,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโจทก์ ได้นำเงินที่กันไว้ ไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทอื่นด้วย ถือได้ว่าหุ้นเหล่านั้นเป็น ทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ขายหุ้นแต่ปรากฏในบัญชีงบดุลใน ส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของโจทก์ว่า โจทก์ได้เพิ่มราคาหุ้นตามมูลค่าที่ควรจะ เป็นไว้ การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการตีราคาเพิ่มขึ้นตามนัยแห่ง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65ทวิ (3)
หุ้นมิใช่สินค้าคงเหลือ ราคาหุ้นโจทก์จึงต้องถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สิน ได้ตามปกติ เมื่อโจทก์ประกอบกิจการมีกำไรสุทธิจึงไม่ต้องห้ามมิให้ตีราคาหุ้น เพิ่มขึ้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65ทวิ (3) โจทก์จะตีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น หรือไม่เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะเลือก เมื่อโจทก์ตีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและนำลง ไว้ในงบดุลซึ่งยื่นประกอบรายการเสียภาษี

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021