เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1781/2531 
บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 173, 175
แสดงงบดุลได้ต่อกรมสรรพากรว่าขาดทุน ต่อมาตรวจค้นสถานการค้าพบงบดุลสำหรับผู้บริหารซึ่งทำขึ้นเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ แสดงไว้ว่ามีกำไร แม้งบดุลสำหรับผู้บริหาร จะมิได้ถูกต้องตามหลักงบดุลโดยทั่วไป ไม่มีกรรมการลงลายมือชื่อรับรอง และอ้างว่าไม่ใช่งบดุลที่แท้จริง เพียงแต่ต้องการเพิ่มทุนและหาแหล่งเงินกู้เท่านั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประเมินและวินิจฉัยโดยอาศัยงบดุลสำหรับผู้บริหารก็เป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ห้างฯ ได้รับแจ้งการประเมินเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2519 และวันที่ 27 ธันวาคม 2519 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2529 แต่เมื่อห้างฯ อุทธรณ์การประเมินดังกล่าว ทั้งฟ้องศาลเป็นคดี สืบเนื่องมา ถือได้ว่าเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 หนี้ภาษีอากรจึงยังไม่ขาดอายุความ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021