เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1764/2531 
บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี
รายจ่ายที่เป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่น ๆ และรายจ่ายที่เกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าเป็นรายจ่ายเฉพาะในกิจการของโจทก์ หากแต่เป็นรายจ่ายที่รวมอยู่กับกิจการของบริษัท มารูเบนิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งโจทก์รับโอนมาด้วย โดยไม่สามารถแบ่งแยกได้เป็นสัดส่วน รายจ่ายของโจทก์บางส่วนจึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
รายจ่ายในกิจการของโจทก์จากการประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าเป็นส่วนใหญ่ และรายจ่ายเพื่อกิจการของบริษัท มารูเบนิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ จากการประกอบกิจการซื้อขายสิ่งทอภายในประเทศ ซึ่งโจทก์รับโอนกิจการมานั้น ไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสัดส่วนได้ การคิดเฉลี่ยรายจ่ายระหว่าง 2 บริษัท จึงต้องคิดจากฐานที่เหมือนกัน หรือผลเปรียบเทียบกันได้ ใน่ส่วนรายได้เบื้องต้นของโจทก์ใช้หลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณ โดยคิดจากยอดค่านายหน้าและรายได้อื่น ๆ เป็นฐานในการคำนวณเป็นการถูกต้องแล้ว แต่ในส่วนรายได้เบื้องต้นของบริษัท มารูเบนิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณโดยคิดจากยอดรายรับทั้งหมดซึ่งรวมต้นทุนของสินค้าเข้าไว้ด้วยเป็นฐานในการคำนวณนั้นไม่ถูกต้องจะต้องคิดเฉพาะจากยอดรายได้เบื้องต้นคือกำไร ซึ่งหักต้นทุนของสินค้าออกก่อนรวมกับรายได้อื่น ๆ ถ้าหากมี มาเป็นฐานในการคำนวณจึงจะเป็นการถูกต้อง

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021