เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1747/2531 
กรมสรรพากรโจทก์
นายสุรพงษ์ เด็ดขาด ที่ 1 นายสันต์ เด็ดขาด ที่ 2จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224
ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ได้บัญญัติให้เรียกเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 แห่งภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนำส่ง เป็นทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่
หมายเหตุ : คำพิพากษาฎีกาที่เดินตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1198-1199/2521 ซึ่งวินิจฉัยว่า "ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้เรียกเก็บเงินค้างชำระภาษีอากรเพิ่มสองเท่า และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน เป็นทางแก้สำหรับลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระค่าภาษีอากรที่ค้างไว้โดยเฉพาะแล้ว จะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนนี้อีกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ไม่ได้"

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021