เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1577/2531 
เรื่อง หลักฐานการกู้ยืม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
แม้สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องไม่ได้ขีดฆ่าแสตมป์อันจะใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยให้การรับว่าจำเลยได้เขียนสัญญากู้มอบให้โจทก์ไว้ ก็ย่อมฟังได้ว่าจำเลยกู้เงินโจทก์โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ โดยไม่ต้องอาศัยฟังจากเอกสาร

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021