เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1526/2531 
บริษัท กสิกรพัฒนา จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.728/2522,
872/2523 และ ท.4/2528
การที่โจทก์ซื้อแป้งมันและมันเส้นไม่ว่าในปี พ.ศ. 2526 และปี 2527 หรือปี 2528 ย่อมตกอยู่ในบังคับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.728/2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.872/2523 หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.4/2528 เมื่อโจทก์เป็นผู้ซื้อและได้จ่ายเงินซื้อแป้งมันและมันเส้นให้แก่ผู้รับจึงต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าว เพราะโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนเป็น ผู้ทำการค้าส่งออก คำว่า "เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก" ที่ระบุไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าวมีความหมายแต่เพียงว่าโจทก์เป็นผู้ทำการค้าส่งออก หาจำต้องได้ส่งออกซึ่งสินค้านั้นด้วยจริง ๆ ไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อแป้งมันและมันเส้นไม่ว่าจะอยู่ในบังคับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 728/2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.872/2523 หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.4/2528 ก็ตาม โจทก์ก็ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หาได้รับยกเว้นเฉพาะคำสั่งดังกล่าวอันเนื่องจากโจทก์ขายสินค้าที่ซื้อมาให้ลูกค้าภายในประเทศ โดยไม่มีการส่งออกไปขายให้แก่ลูกค้ายังต่างประเทศไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021