เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1436/2531 
เรื่อง มอบอำนาจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ละเมิด,มอบอำนาจ,ประมวลรัษฎากร
จำเลยที่ 3 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 4 ให้มีหน้าที่และ รับผิดชอบโดยตรงในด้านการเงินและทะเบียนยานพาหนะแต่จำเลยที่ 3 ไม่ เคยตรวจตราอย่างใกล้ชิดในการเก็บรักษาเงิน และไม่ดูแลในการนำเงินส่ง คลังให้เป็นไปตามระเบียบเป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฉวยโอกาสยักยอกเงินของทางราชการไปจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์
จำเลยที่ 4 มีตำแหน่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธร ย่อมต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบงานในหน่วยราชการที่ตนมีหน้าที่ควบคุมอยู่ แม้จะมอบหมาย หน้าที่การเงินให้จำเลยที่ 3 ดูแลแทนจำเลยที่ 4 ก็ยังต้องมีหน้าที่ดูแลมิให้เกิด การเสียหาย เมื่อจำเลยที่ 4 ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการ รักษาเงินโดยไม่เก็บรักษากุญแจไว้กับตนกลับมอบให้จำเลยที่ 3 ซึ่งถือกุญแจ อยู่อีก 1 ดอก เป็นการเปิดช่องให้มีการยักยอกเงินสะดวกขึ้นเมื่อมอบหมาย ให้จำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนตนก็มิได้ตรวจตราควบคุมดูแลการนำเงินเข้า และออกจากที่เก็บตลอดจนมิได้ตรวจสอบทะเบียนเงินยืม และเร่งรัดให้มีการ ส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมตามระเบียบจนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันปลอมใบยืมและเบิกเงินไปโดยผิดระเบียบถึง 29 ครั้ง ถือว่าเป็น ความประมาทเลินเล่อ เมื่อเกิดความเสียหายอันเป็นผลของความประมาท เลินเล่อดังกล่าวจำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021