เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1335-1336/2531 
เรื่อง คดีแรงงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบรรยายฟ้อง,จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
ประมวลรัษฎากร,รับฟ้อง

การที่โจทก์หลายคนแต่งตั้งโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือ หลายคนเป็นผู้แทนดำเนินคดีแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 35 และข้อกำหนดศาล แรงงานว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์ในการดำเนินคดีลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2523 ข้อ 1 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีการแต่งตั้งไว้โดยเฉพาะ แตกต่าง จากการที่คู่ความในคดีแพ่งธรรมดามอบอำนาจหรือตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้แทนใน การดำเนินคดีอันจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร เอกสารแสดงการแต่งตั้ง ดังกล่าวจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
โจทก์ฟ้องเรียกเงินสะสม เงินสมทบและค่าจ้างที่ค้างชำระ เมื่อคำฟ้อง ของโจทก์บรรยายถึงสิทธิของโจทก์และหน้าที่ของจำเลย รวมทั้งข้อโต้แย้งที่ จำเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และคำขอบังคับในจำนวน เงินที่โจทก์พึงมีสิทธิได้รับ แม้จะไม่ระบุว่าจำเลยหักเงินสะสมไว้อย่างไร เพียงใดและรายละเอียดของเงินสมทบมีมาอย่างไร คำฟ้องของโจทก์ก็แสดง โดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง ข้อหาแล้ว
ศาลแรงงานกลางฟังว่า โจทก์ทุกคนได้ลาออกจากบริษัทจำเลยซึ่งหมาย ความว่าสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยสิ้นสุดลงแล้ว การที่จำเลย อุทธรณ์ว่าสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยยังไม่สิ้นสุด เพื่อนำไปสู่การ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยจะต้องรับผิดจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ ให้โจทก์หรือไม่ จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021