เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1307-1308/2531

 

นายประสาท กิติเวช และห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดเซาท์เอเชีย

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 30

การนับอายุความ 2 ปี ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นลูกหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1272 ต้องนับแต่วันจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี หาได้นับแต่วันจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่
การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานรายการใดที่โจทก์มิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แสดงว่าโจทก์พอใจการประเมินในรายการนั้นแล้ว ดังนี้ โจทก์จะยกมาต่อสู้ในชั้นศาลว่าการประเมินดังกล่าวไม่ถูกต้องหาได้ไม่ ปัญหาที่โจทก์มิได้อุทธรณ์การประเมินไว้นี้แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลล่างโดยชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021