เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1271/2531

 

นายไอฮ้ง แซ่ลิ้ม

โจทก

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3), (8), 42 (9)

เงินได้จากการโอนสิทธิการเช่า เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (8) ซึ่งเป็นเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7) มิใช่เป็นสิทธิอย่างอื่นตามมาตรา 40 (3) ซึ่งมิใช่สิทธิที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับค่าแห่งกู๊ดวิลล์หรือค่าแห่งลิขสิทธิ์
การโอนสิทธิการเช่ามิใช่เป็นการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็น ผู้ผลิตตามมาตรา 8 (25) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2520 ซึ่งหมายถึงการขายของที่เป็นวัตถุ มีรูปร่าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 80

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021