เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1252/2531

 

กรมสรรพากร

โจทก

นายแก้ว วรรณบุบผา

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 30

หนี้ภาษีอากรตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินไปยังผู้เสียภาษีนั้น ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ หนี้ภาษีอากรตามที่มีการประเมิน จึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าได้แจ้งการประเมินให้จำเลยได้ทราบแล้ว จำเลยจึงไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น หนี้ภาษีอากรตามที่ประเมินจึงยังไม่เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ที่โจทก์จะนำมาฟ้องจำเลยให้เป็นบุคคลล้มละลายดังที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021