เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่994/2531

 

บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

โจทก

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (6), 70, 40 (3)

โจทก์ว่าจ้างบริษัท เดอะคอมมอนเว้ลท์ อินดัสเตรียลแก๊ส (บริษัท ซี.ไอ.จี. จำกัด) ในการให้บริการทางวิศวกรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน ออกแบบแปลนโรงงานสำรวจสถานที่ตั้งโรงงาน และจะต้องนำเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศมาปรับปรุงให้ใช้การได้กับโรงงานของโจทก์ และเมื่อติดตั้งเครื่องจักรโรงงานแล้วต้องทำการฝึกวิศวกรไทยของโจทก์ให้รู้จักใช้เครื่องจักรด้วย โดยโจทก์จะต้องจ่ายค่าบริการทางวิศวกรรมเป็นการตอบแทนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซี.ไอ.จี. จำกัด แม้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซี.ไอ.จี. จำกัด จะมีความรู้ความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเป็นพิเศษ โจทก์จึงว่าจ้างมาขยายโรงงาน รวมทั้งได้ให้ความรู้ทางเทคนิคก็ตามก็หาทำให้ความรู้ทางวิศวกรรมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซี.ไอ.จี. จำกัด กลายเป็นการให้ข้อมูลในกรรมวิธีในการผลิตสินค้า อันจะทำให้เป็นค่าแห่งสิทธิไปไม่ เงินค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้กับบริษัท ซี.ไอ.จี. จำกัด จึงเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระวิศวกรรม ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021